DOK#1 p Facebook
» English

Nyhedsbrev

Tilmeld

Afmeld

Foreningen DOK#1

Bestyrelsen

Medlemsprofiler

Kontakt

Login

Glemt kodeord?

International exhibitors

Du er her: DOK#1 OM DOK#1 VEDTÆGTER

 Print denne side

Vedtægter


Vedtægter for Foreningen DOK#1

1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål
2. Medlemskab
3. Ledelse
4. Udmeldelse og eksklusion
5. Finansiering, kontingent og stemmeret.
6. Generalforsamlingen
7. Tegningsret og hæftelse
8. Årsrapport og revision
9. Opløsning

 

 

1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål
1.1 Foreningens navn er Foreningen DOK#1, herefter benævnt FORENINGEN.

1.2 FORENINGEN har hjemsted i Aalborg kommune.

1.3 FORENINGENs formål er at virke til fremme for, at Nordjylland får og fremover opretholder et kunsthåndværkermarked med høj kunstnerisk kvalitet som en kontinuerlig og tilbagevendende aktivitet samt iværksætter andre aktiviteter til fremme og synliggørelse af kunsthåndværk i Danmark.

1.4 Ovennævnte formål forfølges i videst mulig udstrækning i samarbejde med og respekt for organisationer, institutioner, myndigheder og virksomheder med tilgrænsende formål.

1.5 Bestyrelsen for FORENINGEN træffer nærmere bestemmelse om, hvorledes FORENINGENs formål bedst realiseres.2. Medlemskab

2.1 Som medlem kan optages enhver som har interesse i FORENINGENs formål.

2.2 Alle medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Medlemmer rubriceres af bestyrelsen i en af følgende medlemskategorier:

A-medlem: Foreningens stiftere.
B-medlem: Kunsthåndværkere.
C-medlem: Erhvervsdrivende virksomheder, offentlige institutioner m.v.
(Støttemedlemmer).
D-medlem: Andre interessenter med interesse i foreningens formål (Private
støttemedlemmer).

Som medlem kan udpeges virksomheder, institutioner, offentlige myndigheder samt privatpersoner.

 

 

3. Ledelse
3.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 til 7 medlemmer.

3.2 A-medlemmerne har ret til at udpege 3 (tre) bestyrelsesmedlemmer. B-medlemmerne har ret til at udpege 1 (et) bestyrelsesmedlem og C-medlemmerne har ret til ligeledes at udpege 1 (et) bestyrelsesmedlem. Yderligere bestyrelsesmedlemmer udpeges ved almindeligt stemmeflertal blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand. Herudover er bestyrelsen selvsupplerende.

3.3 På det første bestyrelsesmøde, det enkelte medlem deltager i, skal hvert bestyrelsesmedlem udpege en personlig suppleant til bestyrelsesposten. Den pågældende indtræder i bestyrelsen ved medlemmets fratræden. Såfremt der ved et bestyrelsesmedlems fratræden ikke er udpeget en suppleant af den pågældende udpeger bestyrelsen et nyt medlem til erstatning for det fratrådte medlem.

3.4 Enhver beslutning i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

3.5 Bestyrelsen påser, at FORENINGEN drives i overensstemmelse med lovgivningens krav. Bestyrelsen er ulønnet. Der føres protokol ved bestyrelsesmøderne.

 

 

4. Udmeldelse og eksklusion
4.1 Udmeldelse af FORENINGEN skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.

4.2 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer træffe beslutning om at ekskludere et medlem, der væsentligt tilsidesætter sine forpligtelser over for FORENINGEN, handler til skade for FORENINGEN eller ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab.

4.3 Medlemskabets ophør fritager ikke det pågældende medlem for økonomiske forpligtelser over for FORENINGEN, som hidrører fra tiden før medlemskabets ophør, herunder medlemskontingent som er forfaldent til betaling.

 

5. Finansiering, kontingent og stemmeret.
5.1 FORENINGENs drift skal balancere.

5.2 Udgifterne finansieres mellem medlemskontingenterne samt gennem bidrag til konkrete aktiviteter fra medlemmerne, fonde, statslige, regionale og kommunale myndigheder, og fra EU med flere.

5.3 Kontingent udgør for de enkelte medlemskategorier, jf. Pkt. 2.2, er følgende:
A-medlemskaber: Fritaget for kontingent.
B-medlemskaber: kroner 600,- årligt.
C-medlemskaber: kroner 1000,- årligt.
D-medlemskaber: kroner 250,- årligt

Ovennævnte kontingenter er incl. moms.

5.4 Hvert A medlem har 5 stemmer, hvert B medlem har 1 stemme. Støttemedlemmerne
C- medlemmer og D-medlemmer – har ikke stemmeret.

 

6. Generalforsamlingen
6.1 Generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev eller e-mail - efter bestyrelsens valg - til hvert medlem. De indkaldes med mindst 14 dages varsel.

6.2 Bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer træffer generalforsamlingen sine afgørelser ved almindeligt flertal af de fremmødte medlemsstemmer.

6.3 Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden 3 måneder efter udløbet af regnskabsåret.

6.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
6.4.1 Bestyrelsens beretning om FORENINGENs virksomhed i det forløbne år.
6.4.2 Fremlæggelse af årsrapport og ledelsens beretning med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
6.4.3 Strategiske initiativer for det kommende år.
6.4.4 Godkendelse af budget.
6.4.5 Valg af revisor.
6.4.6 Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

6.5 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes forhandling og vedtagelse.

6.6 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedta-ges med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer.

6.7 Er det nævnte antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er beslutningen i øvrigt vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer.

6.8 Forslag fra medlemmer skal indgives inden én måned efter udløbet af regnskabsåret.

6.9 Ekstraordinær generalforsamling holdes udover det i 6.7 nævnte, når det skriftligt forlanges af 1/4 af medlemmerne.

6.10 Der udsendes referat fra generalforsamlingen underskrevet af dirigent og formand til alle medlemmer senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Referatet skal dog i det i pkt. 6.7 nævnte tilfælde foreligge samtidig med indkaldelse til den ekstraordinær generalforsamling.

 

7. Tegningsret og hæftelse
7.1 FORENINGEN tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

7.2 For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

7.3 Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.

 

8. Årsrapport og revision
8.1 FORENINGENs regnskabsår og kontingentår er kalenderåret.

8.2 Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil den 31. december 2008.

8.3 Årsrapporten udsendes til FORENINGENs medlemmer senest samtidigt med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

8.4 Årsrapporten revideres af en revisor, der vælges på FORENINGENs ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Revisor kan genvælges.

8.5 Årsrapporten skal indeholde påtegning fra revisor om korrekt anvendelse af offentlige midler.

9. Opløsning
9.1 Beslutning om FORENINGENs opløsning træffes af generalforsamlingen under opfyldelse af samme krav som til vedtægtsændringerne.

9.2 Ved FORENINGENs opløsning skal FORENINGENs formue, efter betaling af samtlige kreditorer og afgørelse af eventuelle tvister, anvendes til formål, der er i overensstemmelse med foreningens formål.

 

Vedtægterne er senest revideret ved ordinær generalforsamling 20/3 2011